Đvt: Uscent/lb
Kỳ hạn
Giá mở cửa
Giá cao
Giá thấp
Giá mới nhất
Giá ngày hôm trước
-
-
-
62,95 *
62,95
62,75
63,14
62,52
62,56
62,97
63,05
63,45
62,93
62,97
63,37
-
-
-
63,96 *
63,96
64,22
64,55
64,10
64,11
64,57
64,24
64,39
64,04
64,05
64,57
64,25
64,26
64,14
64,14
64,83
64,37
64,37
64,25
64,25
65,09
-
-
-
64,84 *
64,84
-
-
-
63,50 *
63,50
-
-
-
64,21 *
64,21
-
-
-
65,17 *
65,17
-
-
-
65,19 *
65,19
-
-
-
65,19 *
65,19
-
-
-
65,19 *
65,19
* Chỉ giá cả từ một phiên trước đó,
Nguồn: Vinanet/Tradingcharts