Đvt: Uscent/lb
Kỳ hạn
Giá mở cửa
Giá cao
Giá thấp
Giá mới nhất
Giá ngày hôm trước
62,51
62,55
62,28
62,53
62,51
62,83
62,86
62,67
62,87
62,89
63,32
63,32
63,20
63,31
63,37
-
-
-
63,88 *
63,88
63,88
63,88
63,88
63,88
63,88
-
-
-
64,23 *
64,23
-
-
-
64,73 *
64,73
-
-
-
65,31 *
65,31
-
-
-
65,25 *
65,25
-
-
-
64,35 *
64,35
-
-
-
64,87 *
64,87
-
-
-
65,83 *
65,83
-
-
-
65,85 *
65,85
-
-
-
65,85 *
65,85
-
-
-
65,85 *
65,85
* Chỉ giá cả từ một phiên trước đó,
Nguồn: Vinanet