Đvt: Uscent/lb
Kỳ hạn
Giá mở cửa
Giá cao
Giá thấp
Giá đóng cửa mới nhất
Giá đóng cửa ngày hôm trước
-
-
-
61,92 *
-
61,20
61,28
61,15
61,21
61,22
61,90
61,96
61,90
61,90
61,90
-
-
-
62,52 *
62,52
63,20
63,23
63,20
63,23
63,23
-
-
-
63,43 *
63,43
-
-
-
63,89 *
63,89
-
-
-
64,29 *
64,29
-
-
-
64,49 *
64,49
-
-
-
62,99 *
62,99
-
-
-
63,65 *
63,65
-
-
-
64,58 *
64,58
-
-
-
64,60 *
64,60
-
-
-
64,60 *
64,60
-
-
-
64,60 *
64,60
Nguồn: Vinanet/Tradingcharts