Đvt: Uscent/lb
Kỳ hạn
Giá mở cửa
Giá cao
Giá thấp
Giá đóng cửa mới nhất
Giá đóng cửa ngày hôm trước
-
-
-
61,92 *
-
60,53
60,73
60,50
60,55
60,50
61,19
61,33
61,15
61,19
61,19
-
-
-
61,82 *
61,82
62,56
62,58
62,55
62,58
62,59
62,90
62,90
62,90
62,90
62,90
-
-
-
63,46 *
63,46
-
-
-
64,01 *
64,01
-
-
-
64,22 *
64,22
-
-
-
62,72 *
62,72
-
-
-
63,38 *
63,38
-
-
-
64,31 *
64,31
-
-
-
64,33 *
64,33
-
-
-
64,33 *
64,33
-
-
-
64,33 *
64,33
Nguồn: Vinanet/Tradingcharts