Đvt: Uscent/lb
Kỳ hạn
Giá mở cửa
Giá cao
Giá thấp
Giá đóng cửa mới nhất
Giá đóng cửa ngày hôm trước
-
-
-
61,92 *
-
62,53
62,59
62,00
62,01
62,48
62,93
62,96
62,41
62,40
62,87
63,33
63,33
63,09
63,01
63,40
63,67
63,70
63,22
63,22
63,67
63,24
63,24
63,08
63,08
63,43
63,30
63,30
63,23
63,23
63,49
63,40
63,40
63,40
63,40
63,39
-
-
-
63,92 *
63,92
-
-
-
62,64 *
62,64
-
-
-
63,30 *
63,30
-
-
-
64,23 *
64,23
-
-
-
64,25 *
64,25
-
-
-
64,25 *
64,25
-
-
-
64,25 *
64,25
Nguồn: Vinanet/Tradingcharts