Đvt: Uscent/lb
Kỳ hạn
Giá mở cửa
Giá cao
Giá thấp
Giá đóng cửa mới nhất
Giá đóng cửa ngày hôm trước
-
-
-
61,92 *
-
62,64
62,85
62,42
62,78
62,95
62,89
63,22
62,79
63,15
63,32
-
-
-
63,77 *
63,77
63,75
63,89
63,75
63,89
64,11
-
-
-
63,89 *
63,89
-
-
-
64,00 *
64,00
-
-
-
64,06 *
64,06
-
-
-
64,63 *
64,63
-
-
-
63,35 *
63,35
-
-
-
64,01 *
64,01
-
-
-
64,94 *
64,94
-
-
-
64,96 *
64,96
-
-
-
64,96 *
64,96
-
-
-
64,96 *
64,96
Nguồn: Vinanet/Tradingcharts