Đvt: Uscent/lb
Kỳ hạn
Giá mở cửa
Giá cao
Giá thấp
Giá đóng cửa mới nhất
Giá đóng cửa ngày hôm trước
-
-
-
61,92 *
-
64,00
64,04
63,83
64,02
64,05
64,37
64,42
64,29
64,38
64,42
-
-
-
64,66 *
64,66
64,54
64,55
64,47
64,50
64,55
-
-
-
64,25 *
64,25
-
-
-
64,20 *
64,20
-
-
-
64,12 *
64,12
-
-
-
64,40 *
64,40
-
-
-
62,81 *
62,81
-
-
-
63,47 *
63,47
-
-
-
64,40 *
64,40
-
-
-
64,42 *
64,42
-
-
-
64,42 *
64,42
-
-
-
64,42 *
64,42
Nguồn: Vinanet/Tradingcharts