Đvt: Uscent/lb
Kỳ hạn
Giá mở cửa
Giá cao
Giá thấp
Giá mới nhất
Giá ngày hôm trước
-
-
-
66,39 *
66,39
66,37
66,37
65,63
66,18
66,23
65,40
65,58
65,31
65,58
65,76
65,63
65,70
65,36
65,59
65,63
64,99
65,32
64,99
65,30
65,21
-
-
-
65,40 *
65,15
-
-
-
65,51 *
65,27
-
-
-
65,91 *
65,91
-
-
-
65,63 *
65,63
-
-
-
66,25 *
66,25
-
-
-
67,18 *
67,18
-
-
-
67,22 *
67,22
-
-
-
67,22 *
67,22
-
-
-
67,22 *
67,22
-
-
-
66,53 *
66,53
* Chỉ giá cả từ một phiên trước đó,
Nguồn: Vinanet/Tradingcharts