Đvt: Uscent/lb
Kỳ hạn
Giá mở cửa
Giá cao
Giá thấp
Giá đóng cửa mới nhất
Giá đóng cửa ngày hôm trước
-
-
-
61,92 *
-
63,55
63,60
63,44
63,60
63,55
63,79
63,85
63,71
63,85
63,87
-
-
-
64,39 *
64,39
64,58
64,62
64,49
64,60
64,68
-
-
-
64,67 *
64,67
-
-
-
64,59 *
64,59
-
-
-
64,60 *
64,60
-
-
-
64,88 *
64,88
-
-
-
63,28 *
63,28
-
-
-
63,94 *
63,94
-
-
-
64,87 *
64,87
-
-
-
64,89 *
64,89
-
-
-
64,89 *
64,89
-
-
-
64,89 *
64,89
Nguồn: Vinanet/Tradingcharts