Đvt: Uscent/lb
Kỳ hạn
Giá mở cửa
Giá cao
Giá thấp
Giá mới nhất
Giá ngày hôm trước
62,00
62,16
61,81
62,01
62,01
62,40
62,66
62,35
62,50
62,48
63,37
63,50
63,31
63,36
63,35
-
-
-
64,57 *
64,57
65,76
65,76
65,66
65,73
65,72
-
-
-
66,79 *
66,79
-
-
-
67,45 *
67,45
-
-
-
68,04 *
68,04
-
-
-
68,16 *
68,16
-
-
-
67,10 *
67,10
-
-
-
67,66 *
67,66
-
-
-
68,62 *
68,62
-
-
-
68,64 *
68,64
-
-
-
68,64 *
68,64
* Chỉ giá cả từ một phiên trước đó,
Nguồn: Vinanet