Mặt hàng
Giá(đ/kg)
cà phê Nhân xô
39400
Ca cao lên men giá chưa cộng chất lượng hạt
55200

Nguồn: Bộ NN-PTNT