Mặt hàng
ĐVT
Giá
Giá mua
 
 
Cà phê nhân loại 1 tại Di Linh
đ/kg
37.000
Cà phê xô tại Di Linh
đ/kg
39.150
Cà phê nhân loại 1 tại Bảo Lộc
đ/kg
41.000
Nguồn: Vinanet/thịtruonggiaca