Loại
Giá
+/-
 Thai RSS3 (Tháng 3)
2,00 USD/kg
0
 Thai STR20 (Tháng 3)
 1,90 USD/kg
-0,05
 Malaysia SMR20 (Tháng 3)
 1,90 USD/kg
0
 Indonesia SIR20 (Tháng 3)
0,80 USD/lb
0
 Thai USS3
60 baht/kg
0
 Thai 60-percent latex (drum/ Tháng 3)
 1.400 USD/tấn
0
 Thai 60-percent latex (bulk/ Tháng 3)
 1.300 USD/tấn
0
T.Hải

Nguồn: Vinanet/Reuters