Mặt hàng
 Giá
 Thay đổi so với ngày 12/1
Cao su Thái RSS3 (T2)
 1,70 USD/kg

 -0,01 USD

Cao su Thái STR20 (T2)

1,51 USD/kg

-0,01 USD
Cao su Malaysia SMR20 (T2)

1,43 USD/kg

-0,03 USD

Cao su Indonesia SIR20 (T2)
 0,77 USD/lb
Không thay đổi
Cao su Thái Lan USS3

47 baht/kg

-1 baht

Cao su Thái 60% mủ (drum/T2)
 1.020 USD/tấn

 -10 USD

Cao su Thái 60% mủ (khối/T2)

1.120 USD/tấn

 -10 USD

Chú ý: Mức giá trên được thu thập từ các thương nhân Thái Lan, Indonesia và Malaysia. Đây không phải là mức giá chính thức bởi các cơ quan cao su nhà nước ở những nước này.

Nguồn: Vinanet/Reuter