Mặt hàng
Giá
Thay đổi so với ngày 12/3
Cao su Thái RSS3 (T4)
 1,71 USD/kg
 -0,05 USD
Cao su Thái STR20 (T4)
1,44 USD/kg
 +0,01 USD
Cao su Malaysia SMR20 (T4)
1,41 USD/kg
 -0,01 USD
Cao su Indonesia SIR20 (T4)
 0,75 USD/lb
Không thay đổi
Cao su Thái Lan USS3
47 baht/kg
Không thay đổi
Cao su Thái 60% mủ (drum/T4)
 990 USD/tấn
 Không thay đổi
Cao su Thái 60% mủ (khối/T4)
1.090 USD/tấn
Không thay đổi
 

Chú ý: Mức giá trên được thu thập từ các thương nhân Thái Lan, Indonesia và Malaysia. Đây không phải là mức giá chính thức bởi các cơ quan cao su nhà nước ở những nước này.

Nguồn: Vinanet/Reuter