Mặt hàng
Giá

Thay đổi so với ngày 15/5

Cao su Thái RSS3 (T4)

2,0 USD/kg

Không thay đổi

Cao su Thái STR20 (T4)

1,9 USD/kg

+0,10 USD/kg

Cao su Malaysia SMR20 (T4)

1,8 USD/kg

+0,10 USD/kg

Cao su Indonesia SIR20 (T4)

0,80 USD/lb

Không thay đổi

Cao su Thái Lan USS3

60 baht/kg

Không thay đổi

Cao su Thái 60% mủ (drum/T4)

1.450 USD/tấn

 -50 USD/tấn

Cao su Thái 60% mủ (khối/T4)

1.350 USD/tấn

-50 USD/tấn

 

Chú ý: Mức giá trên được thu thập từ các thương nhân Thái Lan, Indonesia và Malaysia. Đây không phải là mức giá chính thức bởi các cơ quan cao su nhà nước ở những nước này.

Nguồn: Vinanet/Reuters