Mặt hàng
Giá

Thay đổi so với ngày 14/3

Cao su Thái RSS3 (T4)

2,3 USD/kg
+0,30 USD

Cao su Thái STR20 (T4)

2,05USD/kg
+0,10 USD

Cao su Malaysia SMR20 (T4)

1,98USD/kg
+0,08 USD

Cao su Indonesia SIR20 (T4)

0,88 USD/lb
 -0,07 USD

Cao su Thái Lan USS3

69 baht/kg
+7 baht

Cao su Thái 60% mủ (drum/T4)

1.650 USD/tấn
Không thay đổi

Cao su Thái 60% mủ (khối/T4)

1.550 USD/tấn
 Không thay đổi

Chú ý: Mức giá trên được thu thập từ các thương nhân Thái Lan, Indonesia và Malaysia. Đây không phải là mức giá chính thức bởi các cơ quan cao su nhà nước ở những nước này.

Nguồn: Vinanet/Reuters