Mặt hàng
Giá

Thay đổi so với ngày 16/5

Cao su Thái RSS3 (T4)

2,1 USD/kg

 +0,10 USD/kg

Cao su Thái STR20 (T4)

1,85 USD/kg

 -0,05 USD/kg

Cao su Malaysia SMR20 (T4)

1,83 USD/kg

+0,03 USD/kg

Cao su Indonesia SIR20 (T4)

0,78 USD/lb

-0,02 USD/lb

Cao su Thái Lan USS3

64 baht/kg

 +4 baht/kg

Cao su Thái 60% mủ (drum/T4)

1.550 USD/tấn

+100 USD/tấn

Cao su Thái 60% mủ (khối/T4)

1.450 USD/tấn

 +100 USD/tấn

 

Chú ý: Mức giá trên được thu thập từ các thương nhân Thái Lan, Indonesia và Malaysia. Đây không phải là mức giá chính thức bởi các cơ quan cao su nhà nước ở những nước này.

Nguồn: Vinanet/Reuters