Mặt hàng
 Giá
 Thay đổi so với ngày 22/1
Cao su Thái RSS3 (T2)
 1,69 USD/kg

Không thay đổi

Cao su Thái STR20 (T2)

1,49 USD/kg

+0,01 USD

Cao su Malaysia SMR20 (T2)

1,41 USD/kg

+0,01 USD

Cao su Indonesia SIR20 (T2)
 0,75 USD/lb

Không thay đổi

Cao su Thái Lan USS3

46 baht/kg

Không thay đổi

Cao su Thái 60% mủ (drum/T2)
 960 USD/tấn

Không thay đổi

Cao su Thái 60% mủ (khối/T2)

1.060 USD/tấn

Không thay đổi

 

Chú ý: Mức giá trên được thu thập từ các thương nhân Thái Lan, Indonesia và Malaysia. Đây không phải là mức giá chính thức bởi các cơ quan cao su nhà nước ở những nước này.

Nguồn: Vinanet/Reuter