Mặt hàng
 Giá
 Thay đổi so với ngày 24/12
 Cao su Thái RSS3 (T2)

 1,69 USD/kg

Không thay đổi

Cao su Thái STR20 (T2)

1,52 USD/kg

Không thay đổi

Cao su Malaysia SMR20 (T2)

1,47 USD/kg

Không thay đổi

Cao su Indonesia SIR20 (T2)

 0,77 USD/lb

-0,01 USD

Cao su Thái Lan USS3

47 baht/kg

-1 baht

Cao su Thái 60% mủ (drum/T2)

 1.040 USD/tấn

-10 USD

Cao su Thái 60% mủ (khối/T2)

1.140 USD/tấn

-10 USD

Chú ý: Mức giá trên được thu thập từ các thương nhân Thái Lan, Indonesia và Malaysia. Đây không phải là mức giá chính thức bởi các cơ quan cao su nhà nước ở những nước này.

Nguồn: Vinanet/Reuter