Loại
Giá
+/-
 Thai RSS3 (Tháng 3)
2,20 USD/kg
+0,05
 Thai STR20 (Tháng 3)
 2,00 USD/kg
0
 Malaysia SMR20 (Tháng 3)
 1,95 USD/kg
0
 Indonesia SIR20 (Tháng 3)
0,84 USD/lb
0
 Thai USS3
63 baht/kg
+1 baht
 Thai 60-percent latex (drum/ Tháng 3)
 1.600 USD/tấn
0
 Thai 60-percent latex (bulk/ Tháng 3)
 1.500 USD/tấn
0
T.Hải

Nguồn: Vinanet/Reuters