Mặt hàng

Giá

Thay đổi so với ngày 26/9

Cao su Thái RSS3 (T11)

1,55 USD/kg

 -0,05 USD

Cao su Thái STR20 (T11)

1,50 USD/kg

 -0,05 USD

Cao su Malaysia SMR20 (T11)

1,50 USD/kg

Không thay đổi

Cao su Indonesia SIR20 (T11)

0,62 USD/lb

-0,03 USD

Cao su Thái Lan USS3

47 baht/kg

 -1 baht

Cao su Thái 60% mủ (drum/T11)

1.200 USD/tấn

-20 USD

Cao su Thái 60% mủ (khối/T11)

1.100 USD/tấn

-20 USD

 

Chú ý: Mức giá trên được thu thập từ các thương nhân Thái Lan, Indonesia và Malaysia. Đây không phải là mức giá chính thức bởi các cơ quan cao su nhà nước ở những nước này.

Nguồn: Vinanet/Reuter