Mặt hàng
Giá
Thay đổi so với ngày 5/3
Cao su Thái RSS3 (T4)
 1,84 USD/kg
 -0,02 USD
Cao su Thái STR20 (T4)
1,48 USD/kg
 -0,01 USD
Cao su Malaysia SMR20 (T4)
1,42 USD/kg
+0,01 USD
Cao su Indonesia SIR20 (T4)
 0,76 USD/lb
 Không thay đổi
Cao su Thái Lan USS3
49 baht/kg
 Không thay đổi
Cao su Thái 60% mủ (drum/T4)
 1.020 USD/tấn
-20 USD
Cao su Thái 60% mủ (khối/T4)
1.120 USD/tấn

- 20 USD

Chú ý: Mức giá trên được thu thập từ các thương nhân Thái Lan, Indonesia và Malaysia. Đây không phải là mức giá chính thức bởi các cơ quan cao su nhà nước ở những nước này.

Nguồn: Vinanet/Reuters