Mặt hàng
 Giá
 Thay đổi so với ngày 6/1
Cao su Thái RSS3 (T2)
 1,72 USD/kg
Không thay đổi
Cao su Thái STR20 (T2)
1,53 USD/kg
 -0,01 USD
Cao su Malaysia SMR20 (T2)
1,49 USD/kg
 -0,03 USD
Cao su Indonesia SIR20 (T2)
 0,78 USD/lb
Không thay đổi
Cao su Thái Lan USS3
48 baht/kg
-1 baht
Cao su Thái 60% mủ (drum/T2)
 1.040 USD/tấn
-10 USD
Cao su Thái 60% mủ (khối/T2)
1.140 USD/tấn
 -10 USD
 

Chú ý: Mức giá trên được thu thập từ các thương nhân Thái Lan, Indonesia và Malaysia. Đây không phải là mức giá chính thức bởi các cơ quan cao su nhà nước ở những nước này.

Nguồn: Vinanet/Reuter