Mặt hàng

Giá

Thay đổi so với ngày 5/9

Cao su Thái RSS3 (T10)

1,8 USD/kg

Không thay đổi

Cao su Thái STR20 (T10)

1,70 USD/kg

Không thay đổi

Cao su Malaysia SMR20 (T10)

1,6 USD/kg

Không thay đổi

Cao su Indonesia SIR20 (T10)

0,72 USD/lb

Không thay đổi

Cao su Thái Lan USS3

51 baht/kg

Không thay đổi

Cao su Thái 60% mủ (drum/T10)

1.330 USD/tấn

Không thay đổi

Cao su Thái 60% mủ (khối/T10)

1.230 USD/tấn

Không thay đổi
 

Chú ý: Mức giá trên được thu thập từ các thương nhân Thái Lan, Indonesia và Malaysia. Đây không phải là mức giá chính thức bởi các cơ quan cao su nhà nước ở những nước này.

Nguồn: Vinanet/Reuters