Mặt hàng
 Giá
 Thay đổi so với ngày 8/1
Cao su Thái RSS3 (T2)
 1,71 USD/kg

 +0,01 USD

Cao su Thái STR20 (T2)
1,52 USD/kg

 +0,01 USD

Cao su Malaysia SMR20 (T2)
1,44 USD/kg

-0,01 USD

Cao su Indonesia SIR20 (T2)
 0,77 USD/lb

 -0,01 USD

Cao su Thái Lan USS3
47 baht/kg

-1 baht

Cao su Thái 60% mủ (drum/T2)
 1.030 USD/tấn

Không thay đổi

Cao su Thái 60% mủ (khối/T2)
1.130 USD/tấn

Không thay đổi

 

Chú ý: Mức giá trên được thu thập từ các thương nhân Thái Lan, Indonesia và Malaysia. Đây không phải là mức giá chính thức bởi các cơ quan cao su nhà nước ở những nước này.

Nguồn: Vinanet/Reuter