Tên sản phẩm
Giá
Đơn vị đo
Tỉnh/thành
Ngày
Mủ cao su RSS3
42900
VNĐ
Gia Lai
05/05/2014
Mủ cao su RSS3
42900
VNĐ
Bình Phước
05/05/2014
Mủ cao su RSS3
42900
VNĐ
Đồng Nai
05/05/2014
Mủ cao su RSS3
42900
VNĐ
Bình Dương
05/05/2014
Mủ cao su RSS3
42900
VNĐ
Tây Ninh
05/05/2014
Mủ cao su RSS3
42900
VNĐ
Kon Tum
05/05/2014
Mủ cao su RSS3
42900
VNĐ
Đắk Lắk
05/05/2014
Mủ cao su RSS3
42900
VNĐ
Đắk Nông
05/05/2014
Mủ cao su RSS3
42900
VNĐ
Quảng Trị
05/05/2014
Mủ cao su RSS3
42900
VNĐ
Quảng Bình
05/05/2014
Cao su SVR10
34400
VNĐ
Gia Lai
05/05/2014
Cao su SVR10
34400
VNĐ
Bình Phước
05/05/2014
Cao su SVR10
34400
VNĐ
Đồng Nai
05/05/2014
Cao su SVR10
34400
VNĐ
Bình Dương
05/05/2014
Cao su SVR10
34400
VNĐ
Tây Ninh
05/05/2014
Cao su SVR10
34400
VNĐ
Kon Tum
05/05/2014
Cao su SVR10
34400
VNĐ
Đắk Lắk
05/05/2014
Cao su SVR10
34400
VNĐ
Đắk Nông
05/05/2014
Cao su SVR10
34400
VNĐ
Quảng Trị
05/05/2014
Cao su SVR10
34400
VNĐ
Quảng Bình
05/05/2014
Cao su SVR3L
42600
VNĐ
Gia Lai
05/05/2014
Cao su SVR3L
42600
VNĐ
Bình Phước
05/05/2014
Cao su SVR3L
42600
VNĐ
Đồng Nai
05/05/2014
Cao su SVR3L
42600
VNĐ
Bình Dương
05/05/2014
Cao su SVR3L
42600
VNĐ
Tây Ninh
05/05/2014
Cao su SVR3L
42600
VNĐ
Kon Tum
05/05/2014
Cao su SVR3L
42600
VNĐ
Đắk Lắk
05/05/2014
Cao su SVR3L
42600
VNĐ
Đắk Nông
05/05/2014
Cao su SVR3L
42600
VNĐ
Quảng Trị
05/05/2014
Cao su SVR3L
42600
VNĐ
Quảng Bình
05/05/2014
Mủ cao su tươi(nước)
275
VNĐ
Gia Lai
05/05/2014
Mủ cao su tươi(nước)
275
VNĐ
Bình Phước
05/05/2014
Mủ cao su tươi(nước)
275
VNĐ
Đồng Nai
05/05/2014
Mủ cao su tươi(nước)
275
VNĐ
Bình Dương
05/05/2014
Mủ cao su tươi(nước)
275
VNĐ
Tây Ninh
05/05/2014
Mủ cao su tươi(nước)
275
VNĐ
Kon Tum
05/05/2014
Mủ cao su tươi(nước)
275
VNĐ
Đắk Lắk
05/05/2014
Mủ cao su tươi(nước)
275
VNĐ
Đắk Nông
05/05/2014
Mủ cao su tươi(nước)
275
VNĐ
Quảng Trị
05/05/2014
Mủ cao su tươi(nước)
275
VNĐ
Quảng Bình
05/05/2014
Mủ cao su tươi(nước)
275
VNĐ
Bình Thuận
05/05/2014
Mủ cao su tươi(nước)
275
VNĐ
Phú Yên
05/05/2014
Mủ cao su tạp (dạng chén)
10200
VNĐ
Gia Lai
05/05/2014
Mủ cao su tạp (dạng chén)
10200
VNĐ
Bình Phước
05/05/2014
Mủ cao su tạp (dạng chén)
10200
VNĐ
Đồng Nai
05/05/2014
Mủ cao su tạp (dạng chén)
10200
VNĐ
Bình Dương
05/05/2014
Mủ cao su tạp (dạng chén)
10200
VNĐ
Tây Ninh
05/05/2014
Mủ cao su tạp (dạng chén)
10200
VNĐ
Kon Tum
05/05/2014
Mủ cao su tạp (dạng chén)
10200
VNĐ
Đắk Lắk
05/05/2014
Mủ cao su tạp (dạng chén)
10200
VNĐ
Đắk Nông
05/05/2014
Mủ cao su tạp (dạng chén)
10200
VNĐ
Quảng Trị
05/05/2014
Mủ cao su tạp (dạng chén)
10200
VNĐ
Quảng Bình
05/05/2014
Mủ cao su tạp (dạng chén)
10200
VNĐ
Bình Thuận
05/05/2014
Mủ cao su tạp (dạng chén)
10200
VNĐ
Phú Yên
05/05/2014
Mủ cao su RSS3
1998
USD
Gia Lai
05/05/2014
Mủ cao su RSS3
1998
USD
Bình Phước
05/05/2014
Mủ cao su RSS3
1998
USD
Đồng Nai
05/05/2014
Mủ cao su RSS3
1998
USD
Bình Dương
05/05/2014
Mủ cao su RSS3
1998
USD
Tây Ninh
05/05/2014
Mủ cao su RSS3
1998
USD
Kon Tum
05/05/2014
Mủ cao su RSS3
1998
USD
Đắk Lắk
05/05/2014
Mủ cao su RSS3
1998
USD
Đắk Nông
05/05/2014
Mủ cao su RSS3
1998
USD
Quảng Trị
05/05/2014
Mủ cao su RSS3
1998
USD
Quảng Bình
05/05/2014
 
Nguồn: Thị trường cao su