Nông sản
Giá (VND/kg)
Địa chỉ bán
Tăng – giảm
Mủ cao su RSS3
27.900
Gia Lai – TP.Pleiku
+900
Mủ cao su RSS3
27.900
Bình Phước – Lộc Ninh
+900
Mủ cao su RSS3
27.900
Đồng Nai – TP.Biên Hòa
+900
Mủ cao su RSS3
27.900
Bình Dương – Bến Cát
+900
Mủ cao su RSS3
27.900
Tây Ninh – TX.Tây Ninh
+900
Mủ cao su RSS3
27.900
Kon Tum – TP.Kon Tum
+900
Mủ cao su RSS3
27.900
Đắk Lắk – Buôn Đôn
+900
Mủ cao su RSS3
27.900
Đắk Nông – Đắk Mil
+900
Mủ cao su RSS3
27.900
Quảng Trị – Vĩnh Linh
+900
Mủ cao su RSS3
27.900
Quảng Bình – Bố Trạch
+900
Cao su SVR10
22.800
Gia Lai – TP.Pleiku
+700
Cao su SVR10
22.800
Bình Phước – Lộc Ninh
+700
Cao su SVR10
22.800
Đồng Nai – TP.Biên Hòa
+700
Cao su SVR10
22.800
Bình Dương – Bến Cát
+700
Cao su SVR10
22.800
Tây Ninh – TX.Tây Ninh
+700
Cao su SVR10
22.800
Kon Tum – TP.Kon Tum
+700
Cao su SVR10
22.800
Đắk Lắk – Buôn Đôn
+700
Cao su SVR10
22.800
Đắk Nông – Đắk Mil
+700
Cao su SVR10
22.800
Quảng Trị – Vĩnh Linh
+700
Cao su SVR10
22.800
Quảng Bình – Bố Trạch
+700
Cao su SVR3L
27.700
Gia Lai – TP.Pleiku
+900
Cao su SVR3L
27.700
Bình Phước – Lộc Ninh
+900
Cao su SVR3L
27.700
Đồng Nai – TP.Biên Hòa
+900
Cao su SVR3L
27.700
Bình Dương – Bến Cát
+900
Cao su SVR3L
27.700
Tây Ninh – TX.Tây Ninh
+900
Cao su SVR3L
27.700
Kon Tum – TP.Kon Tum
+900
Cao su SVR3L
27.700
Đắk Lắk – Buôn Đôn
+900
Cao su SVR3L
27.700
Đắk Nông – Đắk Mil
+900
Cao su SVR3L
27.700
Quảng Trị – Vĩnh Linh
+900
Cao su SVR3L
27.700
Quảng Bình – Bố Trạch
+900
Mủ cao su tạp (dạng chén)
9700
Gia Lai – TP.Pleiku
+400
Mủ cao su tạp (dạng chén)
9.700
Bình Phước – Lộc Ninh
+400
Mủ cao su tạp (dạng chén)
9.700
Đồng Nai – TP.Biên Hòa
+400
Mủ cao su tạp (dạng chén)
9.700
Bình Dương – Bến Cát
+400
Mủ cao su tạp (dạng chén)
9.700
Tây Ninh – TX.Tây Ninh
+400
Mủ cao su tạp (dạng chén)
9.700
Kon Tum – TP.Kon Tum
+400
Mủ cao su tạp (dạng chén)
9.700
Đắk Lắk – Buôn Đôn
+400
Mủ cao su tạp (dạng chén)
9.700
Đắk Nông – Đắk Mil
+400
Mủ cao su tạp (dạng chén)
9.700
Quảng Trị – Vĩnh Linh
+400
Mủ cao su tạp (dạng chén)
9.700
Quảng Bình – Bố Trạch
+400
Mủ cao su tạp (dạng chén)
9.700
Bình Thuận – Hàm Thuận Bắc
+400
Mủ cao su tạp (dạng chén)
9.700
Phú Yên – Sông Hinh
+400
Nguồn: Thị trường cao su