Loại cao su
ĐVT
Giá
Cửa khẩu
Mã GH
Cao su SVRCV50 ( đã định chuẩn về kỹ thuật   TSNR )
tấn
$2.205
Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)                
FOB

Cao su tự nhiên định chuẩn kỹ thuật SVR CV 60 (đã sơ chế. hàng đóng đồng nhất trọng lượng tịnh 1.260 kg/kiện)

tấn
$2.374

ICD Tây Nam (Cảng Saigon KV IV)

FOB
Cao su thiên nhiên đã định chuẩn về kỹ thuật SVR-CV60
tấn
$2.043.75
Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)                
FOB

Cao su thiên nhiên đã định chuẩn về kỹ thuật SVR 3L. HàNG ĐóNG ĐồNG NHấT 1200 KGS/ KIệN

tấn
$1.740
Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)                
FOB

Cao su tự nhiên đã định chuẩn kỹ thuật dạng bành SVR CV60 ( Bale/35 kgs - 36 Bales/pallet - pallet/1260kgs)

tấn
$2.240

ICD Tây Nam (Cảng Saigon KV IV)

FOB
Cao su SVRCV50 ( đã định chuẩn về kỹ thuật   TSNR )
tấn
$2.205
Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)                
FOB

Cao su tự nhiên đã định chuẩn về kỹ thuật SVR3L (100% cao su tự nhiên)

tấn
$1.820
Cảng Tân Cảng (Hồ Chí Minh)               
FOB

Cao su tự nhiên đã định chuẩn về kỹ thuật SVR3L; Xuất xứ: Việt Nam; Hàng đóng đồng nhất 1.20 tấn/pallet;

tấn
$2.010
ICD III -Transimex (Cảng SG khu vuc IV)
FOB
Cao su tự nhiên đã định chuẩn kỹ thuật SVR CV50 dạng bành
tấn
$1.950

ICD Tây Nam (Cảng Saigon KV IV)

FOB

Cao su tự nhiên đã định chuẩn về kỹ thuật SVR3L. XUấT Xứ: VIệT NAM; HàNG ĐóNG ĐồNG NHấT 1.26 TấN/PALLET.

tấn
$1.965
Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)                
FOB

Cao su thiên nhiên SVR 20 ( dạng khối. qua sơ chế. đã định chuẩn kỹ thuật). mới 100%

tấn
$1.610
Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)                 
FOB

Cao su tự nhiên đã qua sơ chế định chuẩn SVR3L .Hàng đóng pallet đồng nhất. trọng lượng: 1200 kg/ pallet.( 32 kiện )

tấn
$1.840
Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)                
FOB

Cao su thiên nhiên SVR CV60 ( Đã định chuẩn về kỹ thuật. đã sơ chế tại Việt Nam. hàng đóng đồng nhất )

tấn
$2.230.70

ICD Tây Nam (Cảng Saigon KV IV)

FOB

Nguồn: Vinanet/Hải quan