Loại cao su
ĐVT
Giá
Cửa khẩu
Mã GH

Cao su tự nhiên đã định chuẩn về kỹ thuật (đã qua sơ chế). SVR 3L. xuất xứ Việt Nam. hàng đóng đồng nhất 1.26 tấn/ pallet

tấn
$1.620
Cảng Cát Lái (HCM)                
FOB

Cao su tự nhiên đã định chuẩn kỹ thuật dạng bành loại SVR CV50   ( đã qua sơ chế )

tấn
$1.610
Cảng Cát Lái (HCM)                
FOB

CAO SU Tự NHIÊN Đã ĐịNH CHUẩN Về Kỷ THUậT SVR10. XUấT Xứ: VIệT NAM; HàNG ĐóNG ĐồNG NHấT 1.26 TAN/METAL BOX.

tấn
$1.495
Cảng Cát Lái (HCM)                
FOB
Cao su tự nhiên đã định chuẩn kỹ thuật dạng bành loại SVR 3L. 33.33kg/bành. đã qua sơ chế. Xuất xứ Việt Nam.
tấn
$1.525
Cảng Cát Lái (HCM)                
FOB

CAO SU Tự NHIÊN VIệT NAM Đã ĐịNH CHUẩN Về Kỹ THUậT SVR CV60. 35KGS/ BàNH.

tấn
$1.800
Cảng Cát Lái (HCM)                 
FOB

Cao su thiên nhiên SVR3L (đã định chuẩn kỹ thuật). mới 100%

tấn
$1.530
Cảng Cát Lái (HCM)                
FOB

Cao su thiên nhiên sơ chế ( đã định dạng kỹ thuật) SVR3L Đóng đồng nhất 1.200 kg / kiện. xuất xứ Việt Nam

tấn
$1.600
Cảng Cát Lái (HCM)                 
FOB
CAO SU THIÊN NHIÊN Đã QUA SƠ CHế LATEX HA.
tấn
$1.100
Cảng Cát Lái (HCM)                
FOB

Nguồn: Vinanet/Tổng cục hải quan