Loại cao su
ĐVT
Giá
Cửa khẩu
Mã GH

Cao su tự nhiên đã định chuẩn kỹ thuật dạng bành loại SVR 3L. 33.33kg/bành. đã qua sơ chế. Xuất xứ Việt Nam

tấn
$1.425
Cảng Cát Lái (HCM)               
FOB

Cao su tự nhiên đã định chuẩn về kỹ thuật (đã qua sơ chế). SVR CV 60. xuất xứ Việt Nam. hàng đóng đồng nhất 1.26 tấn/ pallet

tấn
$1.640
Cảng Cát Lái (HCM)               
FOB

CAO SU Tự NHIÊN VIệT NAM Đã ĐịNH CHUẩN Về Kỹ THUậT SVR 3L. 35KGS/BàNH.

tấn
$1.610
Cảng Cát Lái (HCM)               
FOB

Mũ CAO SU CHứA AMMONIAC TRÊN 0.5% ĐƯợC CÔ ĐặC BằNG LY TÂM (LATEX HA)

tấn
$1.030
Cảng Cát Lái (HCM)               
FOB

Cao su thiên nhiên SVR3L. đã định chuẩn kỹ thuật. Đóng gói 33.33kgs/bale. hàng mới 100%.

tấn
$1.410
Cảng Cát Lái (HCM)               
FOB
Cao su thiên nhiên SVR 10 ( Đã ĐịNH CHUẩN Kỷ THUậT TSNR )
tấn
$1.470
Cảng Cát Lái (HCM)               
FOB

Nguồn: Vinanet/Hải quan