Loại cao su
ĐVT
Giá
Cửa khẩu
Mã GH

CAO SU THIÊN NHIÊN SVR CV60. Đã qua sơ chế. Xuất xứ Việt Nam. Hàng đóng đồng nhất 1260 kg / kiện. Số kiện:32 kiện (02 container x 20')

tấn
$1.550
Cảng Cát Lái (HCM)                
FOB
Cao su thiên nhiên SVR10 (đã định chuẩn kỹ thuật), mới 100%
tấn
$1.445

ICD TRANSIMEX SG                   

FOB
CAO SU THIÊN NHIÊN Đã QUA SƠ CHế LATEX HA.
tấn
$1.005
Cảng Cát Lái (HCM)                
FOB

CAO SU THIÊN NHIÊN SVR CV60 ( CAO SU SƠ CHế Đã ĐịNH CHUẩN Về Kỷ THUậT TSNR ) XUấT Xứ VIệT NAM

tấn
$1.697
Cảng Cát Lái (HCM)                 
FOB

Cao su đã định chuẩn về kỹ thuật (TSNR) - SVR 3L, dạng khối (16 pallets). Xuất xứ: VIệt Nam. Hàng mới 100%

tấn
$1.530
Cảng Cát Lái (HCM)                
FOB

CAO SU THIÊN NHIÊN Đã ĐịNH CHUẩN SVR 3L. HàNG ĐóNG ĐồNG NHấT 33.33 KGS/ KIệN

tấn
$1.450
Cảng Cát Lái (HCM)                
FOB

Cao su thiên nhiên đã định chuẩn kỹ thuật SVR 3L (dạng bành, đã qua sơ chế, SX tại Việt Nam)

tấn
$1.550
Cảng Cát Lái (HCM)                
FOB

Cao su thiên nhiên đã qua sơ chế SVR10. Hàng định chuẩn kỹ thuật , đóng gói đồng nhất 35kg/bành. 1260 kg/kiện.

tấn
$1.430
Cảng ICD Phước Long 3              
FOB

Cao su thiên nhiên sơ chế đã định chuẩn về kỹ thuật (TSNR) SVR3L - đóng đồng nhất 33.333 kg/ kiện, xuất xứ Việt Nam

tấn
$1.520
Cảng Cát Lái (HCM)                
FOB

Cao su tự nhiên được cô đặc bằng ly tâm dạng lỏng (Latex LA). Hàng sản xuất tại Việt Nam, mới 100%, 1 Flexibag/ cont

tấn
$990
Cảng Cát Lái (HCM)                
FOB

Cao su tự nhiên đã định chuẩn kỹ thuật SVR CV50, dạng bành

tấn
$1.480
Cảng Cát Lái (HCM)                
FOB
CAO SU THIÊN NHIÊN Đã QUA SƠ CHế LATEX
tấn
$965
ICD TRANSIMEX SG                  
FOB