Loại cao su
ĐVT
Giá
Cửa khẩu
Mã GH

Cao su tự nhiên đã định chuẩn về kỹ thuật SVR 10; xuất xứ Việt Nam; hàng đóng đồng nhất 1.26 tấn/PALLET.

tấn
$1.635
Cảng Cát Lái (HCM)                
FOB

Cao su thiên nhiên đã định chuẩn về kỹ thuật SVR 3L. HàNG ĐóNG ĐồNG NHấT 33.33 KGS/ KIệN

tấn
$1.690
Cảng Cát Lái (HCM)                
FOB

Cao su tự nhiên đã định chuẩn kỹ thuật dạng bành loại SVR-CV50. 35kg/bành. đã qua sơ chế.Xuất xứ Việt Nam

tấn
$1.990
Cảng Cát Lái (HCM)                
FOB
Cao su tự nhiên đã định chuẩn kỹ thuật dạng bành loại SVR-CV60. 35kg/bành. đã qua sơ chế. Xuất xứ Việt Nam
tấn
$1.860
Cảng Cát Lái (HCM)                
FOB

Cao su tự nhiên đã định chuẩn về kỹ thuật SVR3L (100% cao su tự nhiên)

tấn
$1.850
Cảng Cát Lái (HCM)                
FOB

Cao su thiên nhiên SVR3L. đã định chuẩn kỹ thuật. Đóng gói 33.33kgs/bành. hàng mới 100%.

tấn
$1.700
Cảng Cát Lái (HCM)                
FOB

Cao su thiên nhiên đã qua sơ chế định chuẩn SVR10. Hàng đóng Pallet. trọng lượng 1260 kg/pallet

tấn
$1.640
Cảng Cát Lái (HCM)                
FOB
Cao Su Thiên Nhiên Đã Định Chuẩn Về Kỹ Thuật SVR-CV60
tấn
$1.989,86
Cảng Cát Lái (HCM)                
FOB

Cao su thiên nhiên SVR10. đã định chuẩn kỹ thuật. Đóng gói 35kgs/bành. hàng mới 100%. 01cont là 16pallet.

tấn
$1.710
Cảng Cát Lái (HCM)                
FOB
Cao su tự nhiên SVR CV60 ( dạng bành. hàng mới 100%)
tấn
$1.800
Cảng Cát Lái (HCM)                
FOB

Cao su thiên nhiên SVR CV 60 (CAO SU sơ chế đã định chuẩn về kỹ thuật TSNR )XUấT Xứ VIệT NAM

tấn
$2.169,20
Cảng ICD Phước Long 3              
FOB

Cao su thiên nhiên SVR CV50 ( CAO SU sơ chế đã định chuẩn về kỹ thuật TSNR) XUấT Xứ VIệT NAM

tấn
$2.168,18
Cảng Cát Lái (HCM)                
FOB

Cao su thiên nhiên đã qua sơ chế NATURAL RUBBER SVR3L. hàng định chuẩn theo kỹ thuật. đóng gói đồng nhất. 35 kg/bành. 1260kgs/kiện.

tấn
$1.780
Cảng Cát Lái (HCM)                
FOB

Cao su tự nhiên đã định chuẩn về kỹ thuật (TSNR) SVR 10 DạNG KHốI. HàNG SảN XUấT TạI VIệT NAM. MớI 100%

tấn
$1.657
Cảng Cát Lái (HCM)                
FOB

Nguồn: Vinanet/Hải quan