Kỳ hạn
Giá mở cửa
Giá cao
Giá thấp
Giá mới nhất
Giá ngày hôm trước
Đvt: Uscent/lb
16,31
16,48
16,29
16,40
16,29
17,01
17,16
17,00
17,09
16,98
16,94
17,07
16,94
17,03
16,91
16,81
17,01
16,81
16,96
16,84
17,06
17,18
17,06
17,14
17,01
17,48
17,57
17,48
17,54
17,44
17,54
17,54
17,52
17,52
17,42
17,54
17,54
17,52
17,52
17,42
17,66
17,66
17,62
17,62
17,52
18,02
18,02
18,00
18,00
17,90
VINANET