Kỳ hạn
Giá mở cửa
Giá cao
Giá thấp
Giá mới nhất
Giá ngày hôm trước
Đvt: Uscent/lb
16,38
16,55
16,28
16,34
16,40
17,09
17,21
16,97
17,02
17,09
17,03
17,12
16,92
16,96
17,03
16,96
17,05
16,86
16,91
16,96
17,14
17,23
17,06
17,11
17,14
17,54
17,62
17,51
17,55
17,54
17,55
17,55
17,49
17,53
17,52
17,52
17,60
17,52
17,54
17,52
17,66
17,72
17,64
17,65
17,62
18,10
18,10
18,03
18,03
18,00
VINANET