Kỳ hạn
Giá mở cửa
Giá cao
Giá thấp
Giá mới nhất
Giá ngày hôm trước
Đvt: Uscent/lb
16,45
16,95
16,38
16,92
16,47
17,01
17,45
16,99
17,43
17,06
16,90
17,31
16,90
17,29
16,96
16,84
17,22
16,84
17,21
16,89
17,10
17,43
17,10
17,42
17,11
17,65
17,87
17,60
17,85
17,57
17,78
17,81
17,77
17,81
17,54
17,75
17,77
17,74
17,76
17,53
17,91
17,91
17,89
17,91
17,69
18,24
18,24
18,19
18,22
18,06
VINANET