Kỳ hạn
Giá mở cửa
Giá cao
Giá thấp
Giá đóng cửa mới nhất
Giá đóng cửa ngày hôm trước
Đvt: Uscent/lb
14,85
15,02
14,67
14,79
14,85
15,17
15,24
14,90
15,04
15,13
15,48
15,49
15,18
15,33
15,43
15,86
15,96
15,64
15,80
15,91
16,75
16,79
16,49
16,66
16,75
16,75
16,77
16,51
16,67
16,76
16,68
16,68
16,44
16,59
16,67
16,72
16,76
16,56
16,69
16,75
17,01
17,02
16,90
17,00
17,05
16,76
16,82
16,71
16,81
16,80
16,56
16,62
16,53
16,62
16,60
16,61
16,65
16,55
16,65
16,63
Nguồn: Vinanet/Tradingcharts