Kỳ hạn
Giá mở cửa
Giá cao
Giá thấp
Giá đóng cửa mới nhất
Giá đóng cửa ngày hôm trước
Đvt: Uscent/lb
14,45
14,69
14,35
14,45
14,47
14,75
14,93
14,60
14,68
14,74
15,00
15,19
14,90
14,97
15,02
15,45
15,64
15,37
15,44
15,49
16,28
16,43
16,21
16,28
16,31
16,21
16,41
16,21
16,32
16,34
16,22
16,34
16,20
16,27
16,28
16,36
16,54
16,33
16,38
16,41
16,74
16,88
16,71
16,75
16,77
16,58
16,63
16,49
16,53
16,55
16,41
16,44
16,35
16,36
16,38
16,48
16,51
16,44
16,44
16,43
Nguồn: Vinanet/Tradingcharts