Kỳ hạn
Giá mở cửa
Giá cao
Giá thấp
Giá đóng cửa mới nhất
Giá đóng cửa ngày hôm trước
Đvt: Uscent/lb
17,41
17,54
17,27
17,47
17,45
18,08
18,18
17,95
18,14
18,11
18,88
18,95
18,74
18,92
18,89
18,81
18,90
18,70
18,87
18,85
18,74
18,82
18,64
18,79
18,77
18,96
18,99
18,85
18,96
18,97
19,29
19,37
19,24
19,34
19,33
19,12
19,18
19,12
19,17
19,13
18,99
19,04
18,99
19,03
18,97
19,08
19,08
19,08
19,08
18,99
19,18
19,23
19,17
19,23
19,14
Nguồn: Vinanet/TradingCharts