Kỳ hạn
Giá mở cửa
Giá cao
Giá thấp
Giá đóng cửa mới nhất
Giá đóng cửa ngày hôm trước
Đvt: Uscent/lb
17,45
17,55
17,15
17,20
17,47
18,10
18,19
17,82
17,88
18,14
18,92
18,95
18,61
18,68
18,92
18,80
18,81
18,58
18,65
18,87
18,73
18,73
18,50
18,60
18,79
18,84
18,84
18,74
18,84
18,96
19,20
19,25
19,11
19,25
19,34
19,00
19,08
19,00
19,08
19,17
18,85
18,93
18,85
18,93
19,03
18,92
18,98
18,89
18,98
19,08
19,08
19,13
19,08
19,13
19,23
Nguồn: Vinanet/TradingCharts