Kỳ hạn
Giá mở cửa
Giá cao
Giá thấp
Giá mới nhất
Giá ngày hôm trước
Đvt: Uscent/lb
-
-
-
13,93 *
-
13,50
13,65
13,40
13,44
13,44
13,60
13,81
13,57
13,63
13,55
14,20
14,33
14,11
14,20
14,10
15,25
15,37
15,16
15,22
15,16
15,31
15,46
15,25
15,34
15,30
15,31
15,44
15,21
15,32
15,31
15,51
15,62
15,35
15,47
15,50
15,88
15,97
15,72
15,84
15,86
15,77
15,83
15,62
15,73
15,74
15,65
15,74
15,55
15,64
15,66
15,76
15,78
15,61
15,69
15,72
Nguồn: Vinanet/Tradingcharts