Kỳ hạn
Giá mở cửa
Giá cao
Giá thấp
Giá đóng cửa mới nhất
Giá đóng cửa ngày hôm trước
Đvt: Uscent/lb
14,56
14,87
14,53
14,82
14,51
14,64
14,86
14,58
14,79
14,58
14,81
15,01
14,78
14,94
14,79
15,27
15,40
15,19
15,31
15,22
16,14
16,24
16,04
16,16
16,10
16,17
16,26
16,07
16,19
16,13
16,13
16,20
16,01
16,13
16,08
16,25
16,27
16,14
16,21
16,21
16,64
16,67
16,51
16,58
16,60
16,41
16,42
16,28
16,34
16,36
16,23
16,23
16,10
16,15
16,18
16,18
16,23
16,18
16,23
16,26
Nguồn: Vinanet/Tradingcharts