Kỳ hạn
Giá mở cửa
Giá cao
Giá thấp
Giá đóng cửa mới nhất
Giá đóng cửa ngày hôm trước
Đvt: Uscent/lb
14,67
14,79
14,50
14,71
14,71
14,68
14,70
14,47
14,62
14,69
14,84
14,85
14,62
14,79
14,84
15,20
15,22
14,99
15,17
15,20
16,00
16,10
15,87
16,06
16,06
16,02
16,10
15,90
16,06
16,08
15,93
16,01
15,82
15,94
15,98
16,01
16,10
15,94
15,99
16,06
16,38
16,44
16,33
16,33
16,44
16,16
16,18
16,14
16,14
16,23
15,98
16,02
15,97
15,97
16,06
16,06
16,06
16,05
16,05
16,14
Nguồn: Vinanet/Tradingcharts