Kỳ hạn
Giá mở cửa
Giá cao
Giá thấp
Giá đóng cửa mới nhất
Giá đóng cửa ngày hôm trước
Đvt: Uscent/lb
14,68
15,05
14,66
15,04
14,71
14,62
14,92
14,55
14,91
14,62
14,80
15,08
14,73
15,07
14,79
15,17
15,45
15,12
15,43
15,17
16,03
16,34
16,01
16,32
16,06
16,05
16,31
16,01
16,30
16,06
15,93
16,18
15,89
16,17
15,94
15,99
16,20
15,94
16,19
15,99
16,30
16,54
16,26
16,52
16,33
16,13
16,31
16,12
16,29
16,14
16,00
16,11
16,00
16,09
15,97
16,05
16,18
16,05
16,16
16,05
Nguồn: Vinanet/Tradingcharts