Kỳ hạn
Giá mở cửa
Giá cao
Giá thấp
Giá đóng cửa mới nhất
Giá đóng cửa ngày hôm trước
Đvt: Uscent/lb
-
-
-
13,93 *
-
12,82
12,88
12,69
12,83
12,80
12,76
12,84
12,65
12,78
12,75
13,25
13,36
13,18
13,30
13,26
14,44
14,55
14,37
14,50
14,42
14,50
14,62
14,47
14,59
14,50
14,48
14,59
14,46
14,57
14,46
14,66
14,76
14,62
14,74
14,63
15,12
15,21
15,12
15,21
15,09
15,05
15,12
15,00
15,12
15,02
14,99
15,04
14,92
15,04
14,96
15,04
15,10
14,98
15,10
15,03
15,22
15,28
15,16
15,28
15,19
Nguồn: Vinanet/Tradingcharts