Kỳ hạn
Giá mở cửa
Giá cao
Giá thấp
Giá đóng cửa mới nhất
Giá đóng cửa ngày hôm trước
Đvt: Uscent/lb
14,71
14,96
14,67
14,87
14,76
15,04
15,23
14,95
15,14
15,04
15,34
15,48
15,24
15,40
15,32
15,75
15,88
15,67
15,82
15,75
16,50
16,59
16,43
16,53
16,50
16,50
16,65
16,50
16,58
16,56
16,52
16,64
16,52
16,55
16,55
16,68
16,78
16,68
16,70
16,71
17,14
17,17
17,09
17,10
17,13
16,94
16,96
16,89
16,89
16,93
16,74
16,74
16,69
16,69
16,73
16,82
16,83
16,75
16,75
16,80
Nguồn: Vinanet/Tradingcharts.com