Kỳ hạn
Giá mở cửa
Giá cao
Giá thấp
Giá đóng cửa mới nhất
Giá đóng cửa ngày hôm trước
Đvt: Uscent/lb
14,87
15,12
14,80
14,93
14,87
15,14
15,35
15,06
15,19
15,14
15,36
15,59
15,32
15,45
15,40
15,82
15,99
15,76
15,88
15,82
16,48
16,68
16,48
16,61
16,53
16,53
16,71
16,53
16,66
16,58
16,56
16,67
16,56
16,64
16,55
16,71
16,80
16,71
16,78
16,70
17,11
17,18
17,11
17,18
17,10
16,92
16,98
16,92
16,97
16,89
16,73
16,77
16,73
16,77
16,69
16,80
16,82
16,80
16,82
16,75
Nguồn: Vinanet/Tradingcharts