Kỳ hạn
Giá mở cửa
Giá cao
Giá thấp
Giá đóng cửa mới nhất
Giá đóng cửa ngày hôm trước
Đvt: Uscent/lb
14,90
15,38
14,89
15,35
14,93
15,19
15,60
15,18
15,56
15,19
15,49
15,83
15,43
15,79
15,45
15,95
16,23
15,88
16,19
15,88
16,69
16,94
16,69
16,91
16,61
16,76
17,00
16,76
16,95
16,66
16,78
16,95
16,78
16,92
16,64
16,92
17,10
16,92
17,07
16,78
17,33
17,49
17,33
17,46
17,18
17,10
17,25
17,10
17,23
16,97
16,91
17,02
16,91
17,02
16,77
16,97
17,06
16,97
17,06
16,82
Nguồn: Vinanet/Tradingcharts