Kỳ hạn
Giá mở cửa
Giá cao
Giá thấp
Giá đóng cửa mới nhất
Giá đóng cửa ngày hôm trước
Đvt: Uscent/lb
-
-
-
13,93 *
-
13,15
13,17
12,57
12,70
13,21
13,33
13,33
12,70
12,80
13,36
13,93
13,93
13,24
13,34
13,94
14,97
14,97
14,33
14,42
15,02
15,09
15,09
14,44
14,53
15,11
15,03
15,03
14,43
14,50
15,07
15,16
15,16
14,60
14,66
15,23
15,52
15,52
15,05
15,10
15,60
15,33
15,35
15,00
15,00
15,42
15,21
15,21
14,90
14,92
15,29
15,28
15,28
14,94
14,96
15,36
Nguồn: Vinanet/Tradingcharts