Kỳ hạn
Giá mở cửa
Giá cao
Giá thấp
Giá đóng cửa mới nhất
Giá đóng cửa ngày hôm trước
Đvt: Uscent/lb
-
-
-
13,93 *
-
12,79
12,98
12,77
12,90
12,70
12,90
13,05
12,86
12,97
12,80
13,36
13,61
13,36
13,54
13,34
14,53
14,68
14,48
14,62
14,42
14,60
14,75
14,58
14,71
14,53
14,60
14,70
14,54
14,67
14,50
14,71
14,85
14,70
14,82
14,66
15,13
15,30
15,13
15,27
15,10
15,04
15,15
15,04
15,15
15,00
14,96
15,06
14,96
15,06
14,92
15,00
15,09
15,00
15,09
14,96
Nguồn: Vinanet/Tradingcharts